ŠPORTOVÁ HALA SLÁVIA

ŠPORTOVÁ HALA SLÁVIA

Acrea ateliér sa zúčastnil súťaže o návrh novej športovej haly Slávia v Trnave.

Vyhlasovateľ požadoval komplexný návrh areálu s objektom – viacúčelovú halu na hádzanú, basketbal, futsal, volejbal, florbal. Jednu univerzálnu tréningovú plochu, univerzálnu telocvičňu pre bojové športy a gymnastiku, posilňovne, rozcvičovne, administratívu, zázemie. Hlavná hala musí byť využiteľná nielen na účely športu, ale aj na koncerty a rôzne kultúrno-spoločenské podujatia.

Porota náš návrh ocenila za urbanistické, dopravné a dispozičné riešenie.

Slovensko

Návrh má tendenciu vniesť do prostredia kvalitný a funkčný verejný priestor, a to modernou architektonickou formou – s cieľom zvýšenia atraktivity mesta, záujmu o športové, kultúrne a spoločenské dianie v meste.

Za hlavné benefity návrhu z hľadiska architektonického riešenia považujeme:

Komunikácia haly s okolím: Formou aktívnej fasády je možné odovzdávať množstvo informácií pre okolie (napr. osvetlenie lamiel na južnej a západnej fasáde vo farbách domáceho klubu či spoločenskej akcie alebo formou videomapingu). Je to spôsob, ako osloviť okoloidúcich na frekventovanej trase a odovzdať im vizuálnu informáciu. Takáto fasáda sa stáva aktívnym komunikačným prostriedkom.

Kapacitné ukazovatele: Multifunkčná hala pre 2104 divákov, 2 telocvične s kapacitou pre 237 divákov, 217 parkovacích miest, komerčné prevádzky – obchody, reštaurácia.

Prepojenie exteriéru s interiérom: Orientácia priestoru reštaurácie s cieľom atraktívneho výhľadu na lezeckú stenu, prepojenie vonkajšieho plató so vstupom a obchodmi a prepojenie vstupnej haly s vonkajšou terasou. Vstupná hala a foyer sú tvorené zvýšeným priestorom so schodiskom, vizuálne pokračujúcim do exteriéru. Pred vstupom sa nachádza prekrytý verejný priestor, chrániaci pred zlým počasím. Do fasády je zakomponovaná štruktúra umelej lezeckej steny, ktorá je prepojená s verejným priestranstvom pred halou, ako aj s výhľadom z reštaurácie.

Využitie strešnej roviny:

Vonkajšia tréningová dráha (vrátane schodiska) je vytvorená po obvode strechy haly (s celkovou dĺžkou jedného okruhu 200 m) a v dobrom počasí je to príjemné miesto na rozcvičku či tréning na vzduchu.

Vyhliadková promenáda (verejne prístupný priestor s vonkajším sedením s panoramatickým výhľadom na siluetu strešnej krajiny – historického centra. Je to ideálna možnosť pozrieť si z jedinečnej perspektívy dominanty mesta, ako mestská veža, katedrála sv. J. Krstiteľa, Bazilika sv. Mikuláša, mestské opevnenie, ostatné kostoly a veže.

Okrem hlavnej haly sú navrhované skladby strechy s extenzívnou výsadbou – ktorá okrem estetickej stránky znižuje tepelné sálanie strechy do okolia (prehrievanie mesta). Odparovaním zadržanej dažďovej vody znižuje množstvo dažďovej vody ústiacej do kanalizácie, znižuje prašnosť a prispieva k produkcii kyslíka.

Orientácia okien a strešných svetlíkov na sever

– pre minimalizovanie svetelných máp na hracích plochách a elimináciu dopadu oslňujúcich lúčov je navrhnuté rozptýlené svetlo.

Rešpektovanie okolia

– v návrhu nie sú orientované okná zo športovísk smerom k penziónu, aby bol minimalizovaný svetelný a akustický smog.