Rodinný dom .02

Rodinný dom .02

Parcela investora, na ktorej dokumentácia rieši novostavbu rodinného domu, sa nachádza v mestskej často Nové Mesto v Bratislave. Logistika umiestnenia a napojenia parcely/objektu RD na uličnú štruktúru vychádza absolútne z pôvodného doterajšieho stavu. Pozemok je súčasťou radovej zástavby.

Slovensko

Požiadavky na riešenie dispozično-logistických vzťahov vyplynuli z nárokov investora. Dom bude užívať 5-členná rodina. Hmotovo-priestorová skladba objektu vychádza z funkčnej náplne a estetických nárokov na súčasné stvárnenie rodinného domu s dôrazom na vhodné materiálové, technické, technologické a priestorové riešenie. Novostavba radového RD bude situovaná na pôvodnej uličnej čiare, t. j. 3,45 m od hranice. V časti 1. n. p. bude fasáda uskočená hlbšie, až 5 m od hranice pozemku, čím bude vytvorený priestor s dvomi státiami pre autá. Hmotová skladba objektu zo strany ulice bude vychádzať z principiálnych kompozičných prejavov pôvodného objektu, ktoré sú zároveň dané okolitou zástavbou. Ide hlavne o výšku rímsy a výšku hrebeňa sedlovej strechy, ktorý je rovnobežný s ulicou. Nový objekt RD je navrhnutý ako jednopodlažný s využitým podkrovím, pričom v tomto sú „vstavané“ dve podlažia, nakoľko to svetlá výška podkrovia dovoľuje. RD má teda tri nadzemné podlažia. Z uličného – severovýchodného pohľadu však dom pôsobí ako dvojpodlažný, pretože okenné otvory z 3. n. p. sú orientované iba do dvora.