Rodinný dům.02

Rodinný dům.02

Parcela investora, jehož dokumentace řeší novostavbu rodinného domu, se nachází v městské části Nové Město v Bratislavě. Umístění logistiky a napojení parcely/objektu RD na strukturu z ulice vychází z původního dosavadního stavu. Pozemek je součástí řadové zástavby.

Slovensko

Požadavky na řešení dispozičně-logistických vztahů vyplynuly z nároků investora. Dům bude užívat 5-členná rodina. Hmotově-prostorová skladba objektu vychází z funkční náplně a estetických nároků na současné ztvárnění rodinného domu s důrazem na vhodné materiálové, technické, technologické a prostorové řešení. Novostavba řadového RD bude situována na původní čáře, t. j. 3,45 m od hranice. V části 1. n. p. bude fasáda posazena hlouběji, až 5 m od hranice pozemku, čímž bude vytvořen prostor se dvěma místy pro auta. Hmotová skladba objektu ze strany ulice bude vycházet z principiálních kompozičních projevů původního objektu, které jsou zároveň dány okolní zástavbou. Jedná se hlavně o výšku římsy a výšku hřebene sedlové střechy, který je rovnoběžný s ulicí. Nový objekt RD je navržen jako jednopodlažní s využitým podkrovím, přičemž v tomto jsou „vestavěné“ dvě podlaží, nakolik to světlá výška podkroví dovoluje. RD má tedy tři nadzemní podlaží. Z ulice – severovýchodního pohledu však dům působí jako dvoupodlažní, protože okenní otvory z 3. n. p. jsou orientovány pouze do dvora.